اطلاعیه کارورزی زمستان 92

دانشجویان محترم که درس کارورزی را اخذ نموده اند باید مراحل ذیل جهت گذراندن کارورزی انجام دهند

 1- انتخاب و هما هنگی لازم با محل کارآموزی

2- تهیه فرم مربوطه از خانم مدام (2 نسخه)

3-مراجعه به استاد کارورزی(بر اساس جدول ذیل) و تایید و امضا از ایشان

4- امضا از ریس مرکز و تحویل آن به خانم مدام جهت شماره و مهر

5-مهر و امضا محل کارورزی

6-مراجعه به استاد کارورزی و تحویل یک نسخه از فرم مربوطه

7-تحویل فرم به بایگانی

استاد کارورزی

رشته

جناب آقای مهندس نیک سرشت

کارشناسی نرم افزار

جناب اقای مهندس هاشمی

کارشناسی تکنولوژی فناوری اطلاعات

جناب آقای مهندس شورانگیز

کارشناسی الکترونیک و سخت افزار

جناب آقای دکتر اکبری

کاردانی پودمانی

جناب آقای مهندس نیک سرشت

کاردانی نرم افزار

جناب اقای مهندس هاشمی

کاردانی فناوری اطلاعات

جناب آقای دکتر اکبری

کاردانی سخت افزار

جناب آقای مهندس شورانگیز

کارشناسی پودمان

6- دانلود فرم تهیه گزارش کارورزی و پر کردن آن به صورت کامل

فرم گزارش کارورزی را دانلود کنید

*جهت تنظیم گزارش کاروزی حتما به استاد مربوطه مراجعه فرمایید.

شیوه نگارش و طرح روی جلد گزارش کارورزی

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی