بازديد از نيروگاه سيكل تركيبي فارس درس كاربيني

 رشته كارشناسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك92/3/26

رشته كارشناسي امنيت اطلاعات  92/3/28

 كارشناسي سخت افزار و الكترونيك و برخي از دانشجويان كارشناسي شبكه  92/4/2

به اطلاع دانشجوياني كه اسامي آنها از طريق سايت يا پيامك  اطلاع رساني گرديده مي رساند راس ساعت 8 در روزهاي مقرر در دانشگاه جهت حركت حضور داشته باشند ضمنا كارت شناسي معتبر الزامي مي باشد بديهي است حضور دانشجويان كه درس كاربيني دارند الزامي مي باشد.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی