كارگاه كاربرد نانوتكنولوژي در الكترونيك و كامپيوتر

برگزاري كارگاه كاربرد نانوتكنولوژي در الكترونيك و كامپيوتر

تكنيك ساخت كامپيوتر در ابعاد بسيار كوچك

زمان : 10 و 11 تيرماه

مهلت ثبت نام : 5 تيرماه

مدت كارگاه : 2 جلسه 4 ساعته

هزينه : 300000 ريال

تلفن تماس : 2303662 - 2344673

 

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی