زمان بندي انتخاب واحد 1-92

 

 

دانشجویان رتبه اول، ترم آخر و مشروطی علاوه بر زمان بندی مشخص شده در زمانبندی ویژه نیز میتوانند انتخاب واحد کنند.
دانشجویان میهمان باید طبق زمانبندی میهمان انتخاب واحد کنند.

ردیفنوعمقطعرشتهورودیزمان انتخاب واحد
1 ویژه کلیه مقاطع کلیه رشته ها کلیه ورودیها در تاریخ : 1392/06/27 از ساعت : 08:00 تا: 23:59
در تاریخ : از ساعت : تا:
در تاریخ : از ساعت : تا:
2 عادی کلیه مقاطع کلیه رشته ها کلیه ورودیها در تاریخ : 1392/07/01 از ساعت : 08:00 تا: 23:59
در تاریخ : از ساعت : تا:
در تاریخ : از ساعت : تا:
3 عادی کلیه مقاطع کلیه رشته ها کلیه ورودیها در تاریخ : 1392/06/31 از ساعت : 08:00 تا: 23:59
در تاریخ : از ساعت : تا:
در تاریخ : از ساعت : تا:
4 عادی کلیه مقاطع کلیه رشته ها 88 در تاریخ : 1392/06/27 از ساعت : 08:00 تا: 23:59
در تاریخ : از ساعت : تا:
در تاریخ : از ساعت : تا:
5 عادی کلیه مقاطع کلیه رشته ها 89 در تاریخ : 1392/06/27 از ساعت : 08:00 تا: 23:59
در تاریخ : از ساعت : تا:
در تاریخ : از ساعت : تا:
6 عادی کلیه مقاطع کلیه رشته ها 90 در تاریخ : 1392/06/28 از ساعت : 08:00 تا: 23:59
در تاریخ : از ساعت : تا:
در تاریخ : از ساعت : تا:
7 عادی کلیه مقاطع کلیه رشته ها 91 در تاریخ : 1392/06/29 از ساعت : 08:00 تا: 23:59
در تاریخ : از ساعت : تا:
در تاریخ : از ساعت : تا:
8 عادی کلیه مقاطع کلیه رشته ها 92 در تاریخ : 1392/06/30 از ساعت : 08:00 تا: 23:59
در تاریخ : از ساعت : تا:
در تاریخ : از ساعت : تا:

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی