راهنماي انتخاب واحد دانشجويان جديد الورود

دانشجويان ورودي جديد 92 با مراجعه به سايت www.shirazjju.ac.ir  در قسمت اتوماسيون آموزشي در تاريخ 30/6/92 مراجعه نمايند

راهنماي ورود به سايت

كد كاربري :كد ملي +92

رمز ورود :كد ملي

به طور مثال:

كد كاربري :922280005658

رمز ورود :2280005658


 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی