اصلاحیه زمان انتخاب واحد 2-92

قابل توجه تمامي دانشجويان

ودانشجويان جديدالورود

انتخاب واحد در سامانهwww.shirazjju.ac.ir

از تاريخ 23/11/92 لغايت 25/11/92

 

شروع كلاسها:26/11/92

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی