مشاهده نمرات کاربینی

اطلاعیه

آن دسته از دانشجویانی که درس کاربینی را در این ترم اخذ کرده اند از تاریخ 93/3/10 الی 93/3/13 از ساعت 8 ال 16 جهت مشاهده نمرات خود به دفتر مدیر گروه مراجعه نمایند.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی