شهریه انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان محترم :

تمامی دانشجویان بدون مراجعه به امور مالی و پرداخت نکردن شهریه طبق برنامه زمانبندی می توانند به سایت مراجعه و انتخاب واحد نمایند ضمنا در زمان معین که بعدا اعلام می گردد شهریه را پرداخت نمایند

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی