انتخاب واحد در سامانه سجاد

دانشجویان محترم از تاریخ 27/6/93 الی 30/6/93 در سامانه سجاد انتخاب واحد تایید شده خود را وارد نماییند

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی