انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود کاردانی

دانشجویانی جدید 93 کاردانی جهت انتخاب واحد در سامانه www.shirazjju.ac.ir در قسمت سامانه آموزشی  بخش انتخاب واحد مراجعه و طبق انتخاب واحد سامانه سجاد در سامانه انتخاب نمایید .ظمنا بعد از انتخاب واحد پیرینت سامانه سجاد و پیرینت سامانه آموزشی دانشگاه را به مشاورین گروه طبقه سوم تحویل دهند.

 

جهت ورود به سامانه آموزشی دانشگاه به  http://www.shirazjju.ac.ir/login.aspxمراجعه نمایید

نام کاربر:شماره دانشجویی(به سایت سجاد مراجعه نمایید کد دانشجویی)

رمز عبور : کد ملی

 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی