جلسه معارفه

جلسه معارفه در تاریخ 93/7/14 ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات مرکز طبقه 5 مرکز برگزار می گردد حضور دانشجویان الزامی است.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی