دانشجویان درس کار آفرینی و کاربینی

قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینی و کاربینی شرکت در نمایشگاه و ارائه گزارش کتبی بعنوان بخشی از فعالیتهای کلاس محسوب و نمره تعلق خواهد گرفت

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی