وام دانشجویی

دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه جهت تکمیل کردن فرم و تشکیل پرونده به امور دانشجویی (خانم مرتضوی )مراجعه نمایند .

مهلت مراجعه 93/12/05

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی