چک کردن مدارک

*دانشجویانی که در این ترم فارغ التحصیل می شوند هر چه سریعتر به آموزش قسمت فارغ التحصیلان مراجعه نمایید .

*کلیه دانشجویان برای چک کردن مدارک تحصیلی خود به خانم بذرافکن مراجعه نمایید.

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی