ترم تابستان95

ترم تابستان

 دانشجويان متقاضي ترم تابستان مي توانند تقاضاي خود را حداكثرتا تاريخ31/3/95 طبق روال ذيل به آموزش مركز تحويل نمايند.

1-         دريافت فرم خام انتخاب واحد از كافي نت

2-      تكميل فرم براساس دروس موردتقاضا

3-     تاييد امور مالي

4-      تحويل فرم تكميل شده به آموزش

لازم به توضيح است دروس مورد تقاضا به شرح ذيل وحداكثر6 واحد مي باشد:

1-كارورزي1

2-كارورزي2(درصورت فارغ التحصيلي در ترم تابستان)

3- دروس عمومي مقطع كارداني وكارشناسي

5-     پروژه

                                                                                                            اداره آموزش 17/3/95

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی