اعطای وام قرض الحسنه به دانشجویان (ویژه خواهران)

اعطای وام قرض الحسنه به دانشجویان و همکاران (ویژه خواهران )با کارمزد 4 درصد با همکاری بانک آینده

*وام دانشجوئی -رفع نیازهای ضروری -درمان بیماری و ... (تاسقف 20/000/000 ریال)

*وام مشاغل خانگی (تا سقف 50/000/000 میلیون ریال)

*وام خود اشتغالی و اشتغالزایی(تا سقف 100/000/000 میلیون ریال)

متقاضیان جهت کسب اطلاعات و ثبت نام به دفتر فرهنگی دانشجویی مرکز (خانم مرتضوی)

مراجعه نمایند.

مهلت مراجعه :شنبه 26 تیر 95

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی